חיפוש
הזמן נסיעת מבחן

תנאי השימוש

מדיניות שימוש באתר Dacia ישראל

ברוכים הבאים לאתר Dacia ישראל.האתר מנוהל על ידי קרסו מוטורס בע"מ, יבואנית ומפיצת מכוניות Dacia בישראל (להלן - "Dacia ישראל"). השימוש באתר האינטרנט של Dacia ישראל (להלן - "האתר"), ובכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הגלישה והשימוש מעידים על הסכמתך המלאה לתנאי השימוש, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
תנאי השימוש יהיו כפופים להוראות כל דין ולהוראותיו של כל תקנון ספציפי שתפרסם Dacia ישראל.

השימוש באתר:


1. הנך מסכים, כי ידוע לך שבשימושך באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, וכי הנך מסכים להםמובהר בזאת, כי האחריות לקריאת תנאי השימוש מוטלת על כל אחד ממשתמשי האתר, ולמשתמשים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Dacia ישראל בדבר היעדר ידיעת תנאי השימוש.
2. ל-Dacia ישראל שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יופיעו באתר, באיזה אופן התכנים כאמור יוצגו, כיצד הם יעוצבו, היכן ישובצו, ולאיזה פרק זמן יופיעו.
3. הנך רשאי לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות שימוש אישי ו/או קבלת החלטה בקשר עם מוצרי ושירותי Dacia ישראל, ואינך רשאי לעשותכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנים המופיעים בו. כמו כן, חל עליך איסור מוחלט לערוך שינויים באתר, להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, לשווק, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה שמקורם באתר.
4. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו משום:
(א) פגיעה או הפרה עפ"י כל דין שהוא בזכויות Dacia ישראל ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם;
ו/או
(ב) עבירה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי;
ו/או
(ג) עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;
ו/או
(ד) פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מ-Dacia ישראל מראש ובכתב.
ו/או
כל שימוש באתר על ידך, אשר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Dacia ישראל, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הינו אסור בהחלט.

קניין רוחני, הגנת פרטיות ואבטחת מידע

5. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות Dacia ישראל וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה. למרות זאת, הנך רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך (DOWNLOAD‬) לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הותר הדבר במפורש.‬

6. זאת ועוד, אינך רשאי להעביר ממחשבך אל האתר (UPLOAD‬) חומר כלשהו המוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת לשם כך את רשותו של בעל הזכות הרלוונטית מראש בכתב. נטל הראיה באם חומר כאמור מוגן או אינו מוגן ע"י זכויות קניין רוחני כאמור, יחול עליך בלבד. אתה תהיה האחראי הבלעדי, לרבות כלפי Dacia ישראל לכל חבות שהיא בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר. כמו כן, כל העברת חומר כאמור ממחשבך אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרה שלך לכך שבעליו של כל חומר שכזה העניק לDacia ישראל רשות ו/או רישיון, בלתי חוזרים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, לתרגם ו/או להפיץ את החומר כולו או חלקו וכן לשלבו ביצירה קיימת, בכל דרך שהיא ובאמצעות כל מדיה ו/או טכנולוגיה עכשווית ו/או עתידית, זאת לכל אורך התקופה בה מוגן החומר האמור באמצעות זכויות קניין רוחני, וכן הנך מעניק בזאת הרשאה בלתי חוזרת לכל משתמש אחר באתר לקבל גישה, צפייה, אחסון או העתקה של חומר כאמור, לשימושו האישי של כל משתמש אחר כאמור.‬

7. Dacia ישראל אינה אוספת מידע אודותיך, אלא אם פנית אלינו ומסרת מידע, כגון בעת בקשה ליצירת קשר עמנו לצורך מסחרי, אישי, שיפור שירות, לצורך סטטיסטי וכיו"ב. במקרה כזה, ישמרו פרטיך במחשבי האתר או במחשבים שלנו עצמנו. אבל לא נעביר לשום צד שלישי את פרטיך או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרה בו ינתן צו שיפוטי, במקרה בו Dacia ישראל תעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה שלך או מי מטעמך, במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את המידע כאמור על פי כל דין.

8. הנך מאשר, כי ידוע לך כי Dacia ישראל עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב שלה באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם, לעיתים, מאמצים אלה נכשלים, וכי Dacia ישראל אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב שלה כאמור לעיל, עובדה אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו.

המוצרים והמידע המופיעים באתר

 9. הנך מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידעשהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות שהם (AS IS) וכי המפרטים, הדגמים והמחירים של פריטים כלשהם או כל פריט מידע אחר באתר זה עשויים שלא להיות מעודכנים במועד בו תצפה בהם וכי Dacia ישראל שומרת על זכותה לעדכן נתונים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. לפיכך, בכפוף לכל דין, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, במשתמע או מכוח כל דין, כלפיך ו/או כלפי צדדיים שלישיים כלשהם.

10. נתונים טכניים המופיעים באתר מבוססים על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. כמו כן, באתר עשויים להופיע נתונים טכניים שהנם נתונים יחסיים, אשר נועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או Dacia ישראל שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את הנתונים הטכניים, הציוד, התוספות והאבזור המופיעים באתר.

11. הנך מאשר כי ידוע לך שהתמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד וכי עקב מגבלות הטכנולוגיה, הצבעים המוצגים באתר עשויים שלא להיות זהים לצבעים בפועל.

12. הנך מאשר, כי במידה ויש באתר קישורים לאתרים אחרים (להלן - "האתרים המקושרים"), ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אינו נערך על ידי Dacia ישראל וDacia ישראל אין כל שליטה עליהם. הנך מאשר, כי ידוע לך שיתכן והתוכן שבאתרים הנ"ל שגוי, חלקי, מקומם, בלתי מוסרי ובלתי חוקי וכי Dacia ישראל אינה אחראית להם ול-Dacia ישראל אין אפשרות לקבוע את מידת המהימנות, החוקיות ו/או המוסריות שלהם, וכי על הסתמכות על האתרים המקושרים הנה באחריותך המלאה והבלעדית.

13. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר, אלא אם כן נאמר אחרת, וכי בעצם הגלישה באתר לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Daciaישראל ו/או מי מטעמה בגין התכנים, המידע והשירותים המופיעים באתר.

אחריות

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל -
14. כל אחד מיחידי Dacia ישראל ו/או עובדיה, בעלי המניות שלה, סוכניה, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי Dacia ישראל, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

15. הנך מצהיר בזאת ומסכים כי Dacia ישראל ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד או אחר, כתוצאה מהשימוש באתר או כל אתר אינטרנט אחר המקושר אליו, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, הפרעות בפעילות עסקית, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו או גניבה.

שיפוי

16. הנך מצהיר ומתחייב לשפות את Daciaישראל עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה באשר היא שיגרם לאתר ו/או ל-Daciaישראל ו/או מי מטעמה כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של האתר.

הפסקת השירות

17. הנך מאשר, כי ידוע לך ש Dacia ישראל תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו, או תנאי השימוש בו בכל עת שתחפוץ. Dacia ישראל תעשה את מירב המאמצים להודיע על שינוי כאמור לעיל בהודעה שתפורסם באתר.

סמכות שיפוט

18. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלו תהיה נתונה לבית-משפט בתל-אביב.


מימון
מימון

מימון

מידע נוסף
אחריות
אחריות

אחריות

מידע נוסף
צור קשר
צור קשר

צור קשר - 5755*

מידע נוסף
דאצ'יה ישראל - האתר הרשמי הצהרת נגישות| תנאי השימוש| התמונות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים באתר לבין הצבעים כפי שהם במציאות

צור קשר 5755*

דאצ'יה דאסטר | דאצ'יה סנדרו | דאצ'יה דוקר | דאצ'יה לודג'י | מפת אתר